Giáo dục

Nơi đăng thông cáo báo chí hoặc các thông tin chính thức dành cho các nhà báo để tham khảo khi tác nghiệp. Lưu ý: chỉ gửi theo chuyên ngành để phóng viên tiện theo dõi

Giáo dục

Gửi bàigửi bởi minhlq vào ngày 05 Tháng 10 2005 11:34

Cập nhật các thông cáo báo chí hoặc thông tin chính thức trong lĩnh vực giáo dục.
Từ nhãn thị chúng sinh...
Hình đại diện của thành viên
minhlq
Site Admin
 
Bài viết: 1421
Ngày tham gia: 16 Tháng 11 2004 00:00
Đến từ: Hà NộiGửi bàigửi bởi longxinhua vào ngày 12 Tháng 10 2005 15:17

Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ khác hỗ trợ
chương trình quốc gia Giáo dục cho mọi người của Việt Nam

Hà Nội, ngày 12/10/2005-- Hôm nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Đức Thúy và Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt nam, ông Klaus Rohland đã ký hiệp định tín dụng trị giá của Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) trị giá 50 triệu Đô-la cho chương trình hỗ trợ qua ngân sách có mục tiêu để thực hiện kế hoạch quốc gia về giáo dục cho mọi người của Việt Nam. Khoản tín dụng này nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản và tăng cường công tác quản lý Chương trình Mục tiêu Quốc gia cho Giáo dục của chính phủ.

Khoản tín dụng của IDA này sẽ cấp vốn trực tiếp cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia cho Giáo dục của chính phủ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, để cung cấp nguồn tài chính nhằm nâng cấp hạ tầng cơ sở vật chất, năng lực dạy học cho giáo viên, cung cấp các tài liệu, thiết bị dạy học và nâng cao sự tham gia của cộng đồng.

“Chương trình này nhắm hỗ trợ các địa phương có trường học chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng trường tối thiểu và các chỉ số về kết quả học tập của học sinh cũng thấp. Nhóm trẻ hưởng lợi từ chương trình chủ yếu gồm trẻ em nghèo, trẻ em thuộc dân tộc thiểu số, trẻ em gái, và trẻ em khuyết tật,” theo lời Ngài Thống đốc Lê Đức Thúy.

Chương trình cũng hỗ trợ về kỹ thuật và nâng cao năng lực để tăng cường công tác quản lý, quá trình thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục của chính phủ. Hợp phần này của dự án sẽ được cấp vốn thông qua quỹ hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực. Các nguồn tài chính này chủ yếu dành để hỗ trợ các cấp từ trung ương, đến địa phương trong việc lập kế hoạch, mua sắm đấu thầu, quản lý tài chính, và cải thiện các vấn đề về thể chế, cũng như tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong cả quá trình thực hiện dự án.

Thứ trưởng Bộ Gi¸o dục và Đào tạo Ph¹m Vò LuËn phát biểu tại lễ ký kết: “Chương trình hỗ trợ ngân sách có mục tiêu (HTNSTMT) là mô hình hỗ trợ và sử dụng vốn ODA trực tiếp bổ sung vào ngân sách giáo dục của Việt Nam nhằm tăng cường cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục cơ bản cho các đối tượng có khó khăn về giáo dục. Chương trình này được thực hiện thông qua hệ thống quản lý hiện hành của chính phủ, không qua cơ chế dự án, không cần bộ máy quản lí riêng. Nó sẽ tạo ra sự thay đổi trong công tác xây dung kế hoạch, xác định mục tiêu yêu tiên để phân bổ kinh phí. Nó cũng sẽ góp phần tăng cường công tác giám sát và đánh giá các hoạt động của ngành dựa trên cơ sở thực hiện chính sách phân cấp quản lí trong giáo dục.

Theo mục tiêu, các tỉnh, huyện sẽ xác định địa điểm đầu tư dựa trên các tiêu chí của mức chất lượng tối thiểu (MCLTT) đã được Bộ GD-ĐT ban hành. Việc thực hiện và quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia cho giáo dục sẽ được tăng cường và giám sát chặt chẽ thông qua chương trình này. Kết quả mong muốn là chất lượng giáo dục cơ bản của Việt nam sẽ ngày càng được nâng cao; công tác quản lý giáo dục của Việt Nam sẽ hình thành cơ chế mới nhằm xác định đầu tư dựa trên nhu cầu thực tế của các trường để đạt được các yêu cầu đầu ra công bằng như nhau; cơ chế và quy trình giám sát việc thực hiện các chương trình giáo dục sẽ được cải tiến nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách của Chính phủ.

Chương trình HTNSTMT là biểu hiện sự hài hòa các thủ tục của chính phủ cũng như của các nhà tài trợ khác nhau cho một nỗ lực chung là hỗ trợ Chinh Phủ thực hiện mục tiêu xóa đói giảm ngèo và tăng trưởng thông qua việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đảm bảo sự bình đẳng về chất lượng cũng như hiệu quả nguồn đầu tư”.

Ngân hàng Thế giới cùng năm nhà tài trợ quốc tế khác—gồm Bỉ, Ca-na-đa, Cộng đồng Châu Âu, Niu-Dilân, và Vương quốc Anh—sẽ tài trợ cho chương trình hỗ trợ ngân sách có mục đích này. Tổng số vốn của các nhà tài trợ cho chương trình này là 129 triệu đô-la, tức là khoảng 12% tổng số vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia cho Giáo dục.

Việc phê duyệt Chương trình hành động Giáo dục cho mọi người của Chính Phủ, cùng với tầm quan trọng ngày càng lớn của cơ chế phân cấp quản lý trong ngành giáo dục cho thấy sự cần thiết phải có phương thức phối hợp giữa các nhà tài trợ trong hỗ trợ thực hiện các mục tiêu Giáo dục cho mọi người của Việt nam. Phương thức này sẽ tận dụng tối đa và đồng thời tăng cường hệ thống quản lý hành chính và tài chính của chính phủ trong ngành giáo dục.

“Cải thiện điều kiện trường sở và nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói riêng là một mục tiêu cơ bản trong chiến lược giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam,” theo lời ông Klaus Rohland. “Chương trình này đóng vai trò quan trọng không những trong việc cải thiện giáo dục cơ bản của Việt nam, mà còn góp phần tăng cường năng lực quản lý và giám sát việc thực hiện các chương trình giáo dục của chính phủ.”

Thông tin cơ bảnTên dự án: Chương trình Hỗ trợ ngân sách mục tiêu để thực hiện Kế hoạch quốc gia Giáo dục cho mọi ngườiTổng chi phí: 249 triệu đô-laĐóng góp của WB: 50 triệu đô-la (vốn vay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế)Thời gian thực hiện: 2005-2008Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt NamLiên hệ: Ông Nguyễn Văn Ngữ Vụ phó Vụ Kế hoạch và Tài chính 69 phố Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84-4) 8691370 Fax: (84-4) 8694085 Thành phần 1 : sẽ hỗ trợ thực hiện Mức chất lượng trường cơ bản thông qua hỗ trợ phát triển chính thức theo kênh ngân sách của Chính Phủ cho chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục. (US$124 triệu, bao gồm nguồn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế và các nguồn song phương). Thành phần này được xây dựng trong khuôn khổ 5 nguyên tắc sau đây:· Kế hoạch quốc gia về Giáo dục cho mọi người như là một tài liệu chỉ dẫn về kế hoạch phát triển trung hạn của ngành giáo dục.· Các chuẩn mức chất lượng tối thiểu đã thiết lập là bước đầu tiến tới tăng cường cung cấp dịch vụ giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục.· Một cơ chế phân bổ nguồn lực theo mục tiêu định rõ là nhằm hỗ trợ các trường dưới mức chất lượng chuẩn tối thiểu.· Đánh giá nhu cầu về nguồn lực của các trường vẫn đang dưới mức chuẩn chất lượng tối thiểu để xác định đầu tư. · Giải ngân kinh phí theo các chỉ tiêu trên cho các tỉnh thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục của Chính phủ Việt nam.Thành phần 2 cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực điều hành, thực hiện và đánh giá chương trình Ngân sách mục tiêu quốc gia cho Giáo dục. US$5 triệu, đồng tài trợ từ các nguồn song phương tõ c¸c nhµ tµi trî nh­ DFID, CIDA bªn c¹nh nguån tµi trî ®ãng gãp cho Ch­ng tr×nh TBS. Nguån vèn nµy sÏ do Bé GD&§T qun lý vµ ®­îc sö dông cho nh÷ng ho¹t ®éng ®­îc tháa thuËn gi÷a Bé GD&§T víi c¸c nhµ tµi trî. Thành phần 2 nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý các hoạt động của toàn bộ các dự án thuộc hcương trình mục tiêu quóc gia cho giáo dục và không chỉ bó hẹp trong phạm vi các dự án được TBS hỗ trợ. Mục tiêu của thành phần 2 sẽ tập trung cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ GD-ĐT về công tác lập kế hoạch, bao gồm cả việc xác định các trường mục tiêu, về công tác quản lý, giám sát và báo báo việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của ngành giáo dục.Mục tiêu và các hoạt động của thành phần 2 cũng nhằm khắc phục những điểm yếu của việc quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã được nêu qua các khuyến nghị trong báo cáo 10 năm thực hiện các chương trình này và các khuyến nghị tương tự cũng đã được nêu ra trong báo cáo đánh giá tài chính công.Các đối tượng hưởng lợi từ dự án là học sinh các trường sẽ được đầu tư để nâng cấp đạt chuẩn Mức chất lượng trường cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. Các hoạt động sẽ hướng tới các nhóm trẻ ở vùng khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số và những trẻ em thất học sẽ được tạo điều kiện tới trường thông qua hỗ trợ từ chương trình Ngân sách mục tiêu quốc gia cho Giáo dục.
Hình đại diện của thành viên
longxinhua
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 384
Ngày tham gia: 18 Tháng 11 2004 00:00Gửi bàigửi bởi longxinhua vào ngày 01 Tháng 11 2005 12:17

Xin để tạm thông cáo báo chí này ở đây.

UNICEF VIỆT NAM HOAN NGHÊNH SÁNG KIẾN HỘI NGHỊ TƯ VẤN CẤP CAO VỀ LỒNG GHÉP CÁC VẤN ĐỀ TRẺ EM
VÀO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM 2006-2010

Hà Nội, 1 tháng 11 năm 2005 – Hội nghị Tư vấn Cấp cao về Lồng ghép các Vấn đề Trẻ em vào Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội 2006-2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em và UNICEF Việt Nam phối hợp tổ chức đã khai mạc ngày hôm nay tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận và trao đổi kinh nghiệm quốc tế về việc lồng ghép một cách có hiệu quả nhất những vấn đề cần quan tâm của trẻ em và gia đình vào Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội 2006-2010.

Là một văn kiện quan trọng hàng đầu của Việt Nam, Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội là căn cứ cho các Bộ, ngành hữu quan đưa ra các chương trình hành động và lập kế hoạch hàng năm. Hội nghị Tư vấn này nhằm mục đích hỗ trợ việc lồng ghép các vấn đề trẻ em vào vào Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội sao cho quyền trẻ em được thực hiện một cách đầy đủ nhất trong quá trình phát triển của đất nước. Điều này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh Việt Nam có sự tăng trưởng nhanh về kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa kéo theo nhiều thay đổi về xã hội.

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã đến dự và phát biểu khai mạc. Đến dự hội nghị và phát biểu ý kiến còn có Bộ trưởng Lê Thị Thu, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam cùng các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao từ các Bộ ngành có liên quan, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện các tổ chức quốc tế ở Việt Nam. Ông Jorge E.Vargas, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cô-lôm-bia cũng tham dự với vai trò cố vấn cao cấp cho Hội nghị về việc lồng ghép các vấn đề trẻ em vào Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Jesper Morch, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam đã hoan nghênh sáng kiến của Chính phủ Việt Nam trong việc đẩy mạnh hơn nữa những vấn đề trẻ em trong Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội 2006-2010. “Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em. Hội nghị này cùng với những việc mà nhà nước Việt Nam đã tiến hành nhằm cải thiện sự tiếp cận với trẻ em trong Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội là những ví dụ điển hình về sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện quyền trẻ em”.

UNICEF Việt Nam đã góp ý chi tiết vào bản thảo Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội vào tháng sáu năm 2005, trong đó nêu bật ba vấn đề chính:

1. Suy dinh dưỡng: Việt Nam đang cố gắng vươn lên trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình và có những kết quả khả quan trong việc giáo dục trẻ em. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hiện nay ở Việt Nam còn rất cao. Vì vậy Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội cần thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực của quốc gia và của các ban ngành trong việc giảm suy dinh dưỡng trẻ em.

2. Các vấn đề về bảo vệ trẻ em ngày càng cần được quan tâm nhiều hơn nữa với những vấn đề đang nổi lên như bạo lực và bóc lột trẻ em, v.v… Vì vậy việc xem xét và mở rộng, tăng cường hiệu lực của các văn bản pháp luật và hệ thống bảo vệ trẻ em là điều cần thiết cấp bách. Điều này cần có sự phối hợp của các ban ngành trung ương và địa phương và cần được đề cập đến một cách rõ rang hơn trong bản thảo tiếp theo của Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội.

3. Cùng với sự thay đổi về cơ cấu dân số và những sức ép mà người chưa thành niên và thanh niên đang phải đối mặt trong quá trình cải tổ, một chính sách và chương trình hành động cụ thể cho người chưa thành niên và thanh niên là rất cần thiết, đặc biệt là tăng cường sự chỉ đạo của Chính phủ trong công tác liên quan tới người chưa thành niên và thanh niên đối với các bộ, ngành và các tổ chức đoàn thể.
______________________

Cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Ông Trịnh Anh Tuấn, Chương trình Truyền thông, UNICEF Việt Nam, điện thoại +844 942 5706, máy lẻ 234
hoặc 090 329 6393 hoặc
Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phòng Kế hoạch, UNICEF Việt Nam, điện thoại +844 942 5706, máy lẻ 308
hoặc 091 278 9844 hoặc
Hình đại diện của thành viên
longxinhua
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 384
Ngày tham gia: 18 Tháng 11 2004 00:00Gửi bàigửi bởi longxinhua vào ngày 15 Tháng 12 2005 12:01

Tình hình Trẻ em Thế giới 2006

NHỮNG TRẺ EM BỊ LOẠI TRỪ VÀ LÃNG QUÊN

Hà nội ngày 12 tháng 12 năm 2005 - Hôm nay, UNICEF công bố bản báo cáo thường niên Tình hình Trẻ em Thế giới trên toàn thế giới. Với tiêu đề Loại trừ và Lãng quên, báo cáo năm nay đã kêu gọi phải hành động nhiều hơn nữa trong việc thực hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ và Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Thực hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ và đạt được Mục tiêu đề ra cho năm 2015 sẽ cải thiện cuộc sống của hàng triệu trẻ em, giúp cho các em không bị bệnh tật, bị chết sớm, thoát khỏi đói nghèo, không bị suy dinh dưỡng, được sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường phù hợp và được hoàn thành tiểu học

Trong Báo cáo Tình hình Trẻ em Thế giới năm nay, UNICEF bày tỏ sự quan ngại sâu sắc rằng những gì chúng ta đã làm cho trẻ em là chưa đủ vì hàng trăm triệu trẻ em còn đang phải chịu sự bóc lột cùng cực, bị kỳ thị và bị lãng quên. Các em này thường bị lãng quên trong các chiến lược phát triển và thường không được đề cập đến trong các chương trình nghị sự, luật pháp, các số liệu thống kê và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Nếu thế giới tiếp tục như hiện nay, nếu chúng ta không làm nhiều hơn những gì chúng ta đang làm, thì chúng ta sẽ không đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ cho tất cả mọi người trong đó có trẻ em. Dựa trên tiến độ hiện tại, có thể thấy rằng chúng ta sẽ không đạt được các mục tiêu này cho hàng triệu trẻ em ở các nước đang phát triển”, ông Christian Salazar, Quyền trưởng đại diện UNICEF Việt Nam phát biểu.

Theo ước tính của UNICEF, đến năm 2015 vẫn còn

· 170 triệu trẻ em không được sống trong môi trường vệ sinh thích hợp;

· 80 triệu trẻ em ở độ tuổi tiểu học không được đến trường;

· 70 triệu trẻ em thiếu nguồn nước sạch và

· 50 triệu trẻ em dưới 5 tuổi không được hưởng chế độ dinh dưỡng phù hợp như đã cam kết trong Mục tiêu Thiên niên kỷ.

UNICEF đề xuất 3 lĩnh vực chiến lược cần phải hành động trên toàn thế giới:

1. Nỗ lực nhiều hơn nữa để cho trẻ em và các gia đình được được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản.
2. Thực hiện các sáng kiến phát triển lâu dài dựa trên phương pháp lấy quyền con người làm trung tâm. Điều này có nghĩa là xây dựng cơ sở cho một xã hội thân thiện với trẻ em thông qua luật pháp, chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động dựa trên Công ước Quyền Trẻ em.
3. Quan tâm sâu sắc hơn nữa đến trẻ em dễ bị tổn thương nhất, như trẻ em cần bảo vệ đặc biệt hay trẻ em dân tộc thiểu số.

Báo cáo Tình hình Trẻ em Thế giới đã chỉ ra những hoàn cảnh khiến trẻ em dễ bị tổn thương. Ví dụ như:

· Hàng năm, 55% trẻ sơ sinh ở các nước đang phát triển (trừ Trung quốc) – tức là hơn 50 triệu trẻ em – không được đăng ký khai sinh. Những trẻ em này bắt đầu cuộc sống mà không có tên tuổi và có nguy cơ sẽ bị loại khỏi những dịch vụ xã hội cơ bản khi các em lớn lên.

· Hơn 143 triệu trẻ em ở các nước đang phát triển bị mồ côi – tức là cứ 13 em lại có một em bị mồ côi. Mất đi cha mẹ cũng có nghĩa là các em mất đi hàng rào bảo vệ đầu tiên. Đột nhiên các em phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề hoặc buộc phải tự bảo vệ mình, rất nhiều trong số các em này đã phải bỏ học hoặc bị bóc lột.
· Cứ ba bé gái ở các nước đang phát triển thì có một bé lấy chồng trước 18 tuổi. Hôn nhân sớm sẽ kết thúc việc học hành của các em và các em còn có thể bị tử vong sớm nếu mang thai quá sớm.

UNICEF kêu gọi các Chính phủ các nước trên toàn thế giới nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ và Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và đặc biệt chú trọng đến những trẻ em bị loại trừ và bị lãng quên. Điều này có thể đạt được bằng việc chú trọng đến bốn lĩnh vực sau:

1. Nghiên cứu: Trên toàn thế giới chúng ta cần có những số liệu riêng về trẻ em tốt hơn cũng như nghiên cứu mang tính định lượng và định tính hơn về nguyên nhân vì sao trẻ bị loại bỏ ra khỏi xã hội, thiếu sự bảo vệ và bị cách ly khỏi dịch vụ phát triển xã hội.
2. Luật pháp: Luật pháp quốc gia phải được đổi mới phù hợp với các cam kết quốc tế giành cho trẻ em.
3. Tài chính và xây dựng năng lực: Nhà nước khi phân bổ ngân sách phải xem xét nhiều hơn nữa đến nhu cầu của trẻ em và quyền trẻ em. Năng lực của nhân viên chính phủ làm việc cho trẻ em phải được nâng cao hơn nữa.
4. Các dịch vụ xã hội: Các rào cản ngăn trở không cho trẻ được bảo vệ và được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản phải được rỡ bỏ và nên cung cấp các dịch vụ xã hội tốt cho trẻ ở những vùng sâu vùng xa.

Phát biểu tại lễ công bố bản báo cáo bằng tiếng Anh và tiếng Việt, ông Christian Salazar đã ghi nhận những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao đời sống của trẻ em và phụ nữ đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc đưa những vấn đề trẻ em vào Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội (CTPTKTXH) Việt Nam 5 năm 2006-2010. “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ đạt được hầu hết các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, một số mục tiêu còn có thể đạt được trước năm 2015” ông Salazar nói. Ông còn nhấn mạnh ba lĩnh vực cần phải được chú trọng trong CTPTKTXH sắp tới:

1. Suy dinh dưỡng: Việt Nam đang cố gắng vươn lên trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình và có những kết quả khả quan trong việc giáo dục trẻ em. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hiện nay ở Việt Nam còn rất cao. Vì vậy CTPTKTXH cần thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực của quốc gia và của các ban ngành trong việc giảm suy dinh dưỡng trẻ em, thậm chí có thể giảm vượt mức mục tiêu đề ra hiện này là 20%.

2. Các nội dung hành động về bảo vệ trẻ em ngày càng cần được quan tâm nhiều hơn nữa với những vấn đề đang nổi lên như bạo lực và bóc lột trẻ em, v.v… Vì vậy việc xem xét và mở rộng, tăng cường hiệu lực của các văn bản pháp luật và hệ thống bảo vệ trẻ em là điều cần thiết cấp bách. Điều này cần có sự phối hợp của các ban ngành trung ương và địa phương và cần được đề cập đến một cách rõ rang hơn trong bản thảo tiếp theo của CTPTKTXH.

3. Cùng với sự thay đổi về cơ cấu dân số và những sức ép mà người chưa thành niên và thanh niên đang phải đối mặt trong quá trình cải tổ, một chính sách và chương trình hành động cụ thể cho người chưa thành niên và thanh niên là rất cần thiết, đặc biệt là tăng cường sự chỉ đạo của Chính phủ trong công tác liên quan tới người chưa thành niên và thanh niên đối với các bộ, ngành và các tổ chức đoàn thể.

“Những tiến bộ vượt bậc về việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ và những nỗ lực trong việc xây dựng CTPTKTXH 2006-2010 với sự tập trung cao độ vào những vấn đề xã hội và trẻ em, một lần nữa khẳng định Việt Nam là một tấm gương sáng cho thế giới về những cam kết cho trẻ em”, ông Salazar kết luận.

_________________________
Cần thêm thông tin hoặc yêu cầu phỏng vấn, xin liên hệ
Ông Trịnh Anh Tuấn, Chương trình Truyền thông, UNICEF Việt Nam
Tel. 844 942 5706, số lẻ 234 hoặc
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chương trình Truyền thông, UNICEF Việt Nam
Tel. 844 942 5706, số lẻ 401 hoặc
Hình đại diện của thành viên
longxinhua
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 384
Ngày tham gia: 18 Tháng 11 2004 00:00Gửi bàigửi bởi longxinhua vào ngày 22 Tháng 2 2006 14:32

Tặng thưởng Huân chương Cành cọ Hàn lâm hạng nhì cho Giáo sư
Bùi Văn Ga, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa
Đà Nẵng, thứ tư 22 tháng 2 năm 2006

Ngày 22 tháng 2 năm 2006, Đại sứ Pháp tại Việt nam Jean-Francois BLAREL đã trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm hạng nhì cho Giáo sư Bùi Văn Ga, Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Huân chương này là một trong những phần thưởng lâu đời và uy tín nhất của Cộng hoà Pháp để tặng thưởng cho những ai, là người Pháp hay người nước ngoài, có những đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu.

Là một nhà khoa học xuất sắc, Giáo sư Bùi Văn Ga được tôn vinh như một người bạn của nước Pháp và của khối Pháp ngữ, người thúc đẩy nhiệt thành và không mệt mỏi việc phát triển hợp tác đại học và khoa học giữa hai nước chúng ta.

Là tiến sĩ khoa học của Đại học quốc gia Lyon, con đường khoa học của giáo sư đã khiến các đồng sự của ông công nhận ở cấp quốc tế. Giáo sư thường xuyên được mời làm giảng viên và nhà nghiên cứu tại nhiều trường đại học nước ngoài, và đặc biệt ở Pháp. Phụ trách quan hệ quốc tế của Đại học Đà Nẵng từ năm 1994, giáo sư đã nhiệt thành và liên tục đóng góp vào việc phát triển các quan hệ mạnh mẽ và lâu bền giữa các trường đại học của Pháp và Việt nam. Ông là tác nhân hàng đầu của Chưng trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt nam P.F.I.E.V, chưng trình hợp tác chủ chốt trong lĩnh vực đào tạo đại học.

Giáo sư Bùi Văn Ga cũng đã không ngừng phát huy sự năng động của các sinh viên, đặc biệt thông qua việc ủng hộ sự phát triển các chi nhánh đại học Pháp ngữ của Cơ quan đại học của khối Pháp ngữ, những cơ sở là một trong những nền tảng phát triển của khối Pháp ngữ trong giáo dục đại học tại Việt nam.

Là nhà nghiên cứu – người công dân luôn quan tâm tới sự an lành của những người xung quanh, Giáo sư cũng đã tiến hành nghiên cứu, ngay từ khi ông làm luận án tiến sĩ tại Đại học Lyon vào những năm 1980, về một hệ thống thử nghiệm "xe máy sạch" đầu tiên chạy bằng khí hóa lỏng (GPL), hiện nay đang được lưu thông thử nghiệm tại Đà Nẵng. Việc sử dụng hệ thống này trên xe máy sẽ cho phép giảm khí thải gây ô nhiễm.


Liên hệ báo chí :
M. Alexis ANDRES - Tham tán Báo chí
Mobile: 0912 80 83 96
Email:
Hình đại diện của thành viên
longxinhua
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 384
Ngày tham gia: 18 Tháng 11 2004 00:00Gửi bàigửi bởi longxinhua vào ngày 15 Tháng 5 2006 22:32

Ký kết Thoả thuận tài chính Các Trung tâm Đại học Pháp

Việc ký kết Thoả thuận tài chính Các Trung tâm Đại học Pháp đánh dấu sự ra đời chính thức và bước đầu đi vào giai đoạn hoạt động của dự án hợp tác Pháp-Việt quan trọng trong lĩnh vực đại học, đúng vào ngày kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Đông Dương. Dự án này nằm trong khuôn khổ Nghị định thư được hai Chính phủ Pháp và Việt Nam ký kết vào tháng 10 năm 2004, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Cộng hoà Pháp Jacques Chirac.

Các Trung tâm Đại học Pháp là những trung tâm đào tạo chất lượng cao được đặt tại Đại học Quốc gia Hà nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Phần lớn các chương trình đào tạo được thực hiện kể từ năm học 2006 (xem lịch chương trình đào tạo kèm theo). Toàn bộ các chương trình đào tạo được đưa ra đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng đào tạo. Một chính sách phát triển các hoạt động nghiên cứu sẽ được gắn kết chặt chẽ với các chương trình đào tạo.
Các Trung tâm Đại học Pháp góp phần thiết lập một mối quan hệ đối tác đại học mạnh mẽ giữa hai nước ở cấp độ chính phủ. Các Trung tâm chính là mô hình đào tạo đại học thực sự và đầu tiên của Pháp tại Việt nam nhằm tiến tới cấu trúc lại toàn bộ hợp tác của Pháp trong lĩnh vực giáo dục đại học tại Việt Nam. Hoạt động hợp tác quan trọng này sẽ cho phép hỗ trợ các trường đại học của Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.
Chính phủ Pháp hỗ trợ 3 triệu euro cho dự án này (khoảng 57 tỷ đồng). 25 trường đại học Pháp tham gia đóng góp kỹ năng và năng lực cho dự án để đáp ứng yêu cầu của Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo.

Thoả thuận tài chính Các Trung tâm Đại học Pháp đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Minh Hiển và Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-François Blarel ký kết ngày 15 tháng 5 năm 2006 . Nhân dịp này, các đại diện của hai trường Đại học Quốc gia và đại diện của các trường Đại học Pháp và Việt Nam hân hạnh được mời tới tham dự buổi lễ này.
Thông tin về Các Trung tâm Đại học Pháp
Tại Hà Nội : Nguyễn Ngọc Anh. E-mail : ; tel : 943 77 19

Tại thành phố Hồ Chí Minh : Nguyễn Tuân. E-mail : ; tel : 08 829 72 31
Hình đại diện của thành viên
longxinhua
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 384
Ngày tham gia: 18 Tháng 11 2004 00:00
Quay về Thông cáo báo chí

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron