Tác giả Thông điệp
quangna
Bài gửigửi: 14/10/2005    Tiêu đề: Danh sách nhóm THE EYES

Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nông Thị Quỳnh Anh
Nguyễn Thị Thu Dung
Quách Minh Đăng
Hà Thị Hương Giang
Đào Viết Kim Giang
Lê Thị Thu Huyền
Tạ Thị Thu Huyền
Đinh Thị Thu Hương
Nguyễn Thái Linh
Mã Thành Lương
Nguyễn Quỳnh Nga
Lê Thị Bích Ngọc
Lê Thị Ni Ni
Nguyễn Anh Quang
Trần Ngọc Sơn
Đặng Thị Vân Thảo
Nguyễn Thị Thiêm
Phạm Thị Thuỷ
Nguyễn Hải Yến